Hebron (JKI-J)

Hebron (hebr. Chebron, arab. al-Chalíl) Město v již. Palestině, posvátné místo judaismu. H. byl nazýván ve starověku také Kirjat arba (hebr. Město čtyř), pův. snad podle spojenectví se třemi okolními městy (Anér, Eškól a Mamre; srov. Gn 14, 13; Joz 14, 15). Podle bibl. tradice koupil zdejší jeskyni Makpela (hebr. Me’arat ha-Machpela) Abraham od Efrona Chetejského, aby mohl pohřbít svou manželku Sáru (Gn 23, 8-20). Později byli v jeskyni pochováni všichni patriarchové i s manželkami – Abraham se Sárou (Gn 25, 9), Izák s Rebekou a Jákob s Leou (Gn 49, 31; 50, 13). Jediná Ráchel, druhá Jákobova manželka, byla pohřbena u Betléma (Gn 35, 19-20). Posvátný charakter města umocnil pobyt Davida, který z H. učinil hl. královské město Judska předtím, než dobyl Jeruzalém a stal se králem celé země (2S 2, 1 - 5, 5). Hrobka patriarchů (hebr. Kever ha-Avot) se stala již ve starověku žid. poutním místem, které později navštěvovali jak křesťané, tak muslimové, kteří pův. byzantský kostel nad jeskyní přestavěli v mešitu. Po křížových výpravách zakázali 1266 mamlúčtí dobyvatelé Židům k makpelské hrobce přístup a tento stav trval až do 20. století. Když vítězství v šestidenní válce 1967 umožnilo Židům zákaz zrušit a od 1968 začali dokonce v blízkosti místa budovat nové město Kirjat arba, stal se z H. jeden z neuralgických bodů izr.-arab. vztahů.

Viz též: poutní místa (JKI-K), poutní místa (JKI-I)

Dalibor Papoušek