Betlém (JKI-J)

Betlém (hebr. Bet lechem – dům chleba; starší název Efrata) Judské město asi 8 km jižně od Jeruzaléma. Podle Gn 35,19 zde byla pohřbena Jákobova manželka Ráchel a je sem také lokalizován děj bibl. knihy Rút. Nejvíce však B. proslul jako rodiště Davida, který zde byl též pomazán Samuelem za krále (1S 16, 1-13). Pozdější tradice proto spojovaly B. s místem, odkud přijde očekávaný davidovský mesiáš (Mi 5, 1). Do této linie mesianismu spadá i legenda o Ježíšově narození v B. (Mt 2, 1; L 2, 4; J 7, 42), která ve 4. stol. inspirovala Konstantinovu matku Helenu k výstavbě chrámu Narození Páně nad jeskyní, kde se Ježíš měl narodit.

Viz též: Betlém (město) (JKI-K), Ježíš (JKI-K), Ježíš (JKI-I)

Dalibor Papoušek