Jan Křtitel (JKI-K)

Jan Křtitel Významná náb. osobnost v Palestině Ježíšovy doby; vystupoval jako prorok a reformátor ohlašující příchod božího soudu a podobně jako jiní představitelé tehdejších křtitelských sekt volal Izraelpokání. Křtil ponořením v tekoucí vodě na znamení obmytí vin a vstupu do obnoveného společenství božího lidu. Byl popraven Héródem Antipou koncem 20. let 1. stol. Ježíš se na krátkou dobu připojil k jeho hnutí a dal se od něho pokřtít. Křesťané od J.K. přejali vnější formu křtu, i když obsah se změnil: hl. motivem životního obratu už nebyla hrozba božího soudu, ale zaslíbení království božího. V evangeliích vystupuje J.K. stále zřetelněji jako vědomý předchůdce Ježíšův. Janovo evangelium už nemluví o tom, že Ježíš byl od něho pokřtěn. Dědictví J.K. žije ve změněné a gnózí ovlivněné podobě dodnes mezi mandejci v deltě Eufratu a Tigridu (mandejská církev).

Viz též: Jan Křtitel (JKI-I)

Pavel Pokorný