Spinoza, Baruch de (JKI-J)

Baruch de Spinoza

Spinoza, Baruch de (Bento, Benedictus; 1632-1677) Nizozemský filosof žid. původu. Jeho rodina pocházela z Portugalska, kde patřila k tzv. maranům, kteří se stěhovali do Nizozemí, aby se v jeho náb. liberálním prostředí mohli vrátit zpět k judaismu. Tento návrat nebyl pro kř. vychované potomky Židů bez komplikací. Někteří z nich, např. Uriel da Costa (1585-1640), se vzepřeli ve jménu přirozeného náboženství proti kázni, kterou jim ukládalo pozitivní náboženství, a byli exkomunikováni. Těmto vlivům podlehl i S. Po exkomunikaci 1656 vložil své náb. názory a antijudaistickou polemiku do spisu Tractatus Theologico-Politicus (Traktát teol.-politický, 1670). V podstatě se jedná o obhajobu svobody svědomí a odloučení od státu i církve. Aby zbavil teokratické vedení legitimity, kterou čerpalo z bible, analyzoval s použitím kriticko-hist. metody bibl. texty, zpochybnil Mojžíšovo autorství Tóry a omezil platnost bibl. a judaistického zákona pouze na období samostatného žid. státu. Jen obecné etické principy bible prohlásil za věčně platné, neboť jsou v souladu s přirozenou a racionální etikou. Pod vlivem René Descarta (1596-1650) rozvinul S. panteistický systém posmrtně publikovaný ve spisu Ethica ordine geometrico demonstrata (Etika vyložená geometrickou metodou, 1677). Na S. myšlenky navázala v období po osvícenství řada žid. myslitelů (Moses Hess, Constantin Brunner ad.).

Bedřich Nosek