demokracie (JKI-K)

demokracie (z řec. démos – lid, kratos – síla, moc) Forma polit. řádu, resp. soc.-polit. uspořádání, v němž moc patří občanům daného státu, kteří pro její výkon delegují své pravomoci na zastupitelské (zákonodárné) sbory. D. vychází z uznání plné hodnoty a důstojnosti individua, z respektu vůči jeho svobodě a právům. Úkolem d. jako formy moci vykonávané státem je harmonizovat individuální zájmy s většinově přijímanou představou obecného blaha. Kř. užití pojmu d. spadá zejm. do oblasti soc. etických učení, kde se spojuje s problematikou (sociálně) tržní ekonomiky a svět. hospodářského řádu, a do oblasti lidských práv; méně již se uplatňuje ve vnitrocírkevním životě a v pojetí ženy v římkat. církvi.

Viz též: demokracie (JKI-I)

Břetislav Horyna