hnutí charismatické obnovy (JKI-K)

hnutí charismatické obnovy (z řec. charisma – milost, boží dar; též charismatické hnutí či hnutí obnovy) Kř. hnutí usilující o prohloubení duch. života pomocí charismat. Hnutí začalo 1906 v Los Angeles jako hnutí letniční, v protest. církvích se od 1956 vyskytují skupiny spontánní modlitby, směřující k duch. obnově, zůstávají však uvnitř svého círk. společenství. Pod vlivem druhého vatikánského koncilu (Lumen gentium zmiňuje charismata jako boží milosti, gratis datae, dané určitým osobám k užitku a prospěchu druhých osob a církve) vzniklo 1967 h.ch.o. na amer. kat. univerzitě v Dunquesne (Pittsburgh, Pennsylvania) a odtud se šířilo do celé církve. Hnutí podpořili biskupské konference i papežové Pavel VI. i Jan Pavel II. (v Římě bylo založeno mezinár. koordinační centrum International Catolic Charismatic Renewal Services). Charismatici kladou důraz na modlitbu, zpěv, svátosti (křest, biřmování, eucharistie), četbu Písma, působení (vylití) darů Ducha sv. a ochotu plnit jeho výzvy (zejm. evangelizovat). Projevy stoupenců bývají doprovázeny i prvky letničního hnutí – stavy extáze, xenolálie (mluvení cizími jazyky), glosolálie, rozvíjením darů uzdravování a prorokování, dokazujícími osobní styk s Bohem – a přijímány jako zázrak milosti, který křesťanům umožňuje hlásat zvěst v mateřských jazycích. H.ch.o. se šíří bez ohledu na círk. příslušnost, sjednocuje křesťany, kteří zdůrazňují působení Ducha sv. a usilují o prohloubení spirituality. Svět. konference charismatiků v Brightonu se v červnu 1991 zúčastnili křesťané všech denominací. H.ch.o. se inspirovalo několik společenství a komunit v čes. zemích, např. pastorační středisko Charismatická obnova (Praha), Komunita Emmanuel (Brno), Společenství Blahoslavenství (Dolany u Olomouce).

Helena Pavlincová