minim (JKI-J)

minim (sg. min; hebr. sektáři, heretici) Označení žid. sektářů v talmudické literatuře, zejm. přívrženců těch žid. skupin, které popíraly existenci budoucího světa (hebr. olam ha-ba). Jako m. mohly být podle okolností označovány různé skupiny uvnitř judaismu (saduceové, divotvorci, mágové) i mimo jeho rámec (gnostikové, židokřesťané). Konkrétní identifikace je proto zpravidla nejistá, otevřená tak zůstává i otázka, zda se označení m. vztahovalo na křesťany, případně na které jejich skupiny.

Viz též: sekty (JKI-K), hereze (JKI-K), hereze (JKI-I)

Bedřich Nosek