rodina (JKI-J)

rodina (hebr. mišpacha) Zákl. jednotka soc. i náb. života, která v judaismu představuje jednu z nejvyšších hodnot. Založení r. je vlastním smyslem manželství, neboť děti jsou považovány za největší boží dar. Na rozdíl od křesťanství judaismus nezná nábožensky motivovanou rezignaci na rodinný život v podobě celibátu nebo mnišství. Tradiční židovská r. je budována na patriarchálních principech s dominantní rolí otce, který nese odpovědnost materiálního zajištění r. i náb. výchovy dětí, zatímco ženě je vyhrazena především péče o domácnost. R. je proto v bibl. tradici označována jako dům otce (hebr. bejt av; srov. Gn 24, 38; 46, 31), neboť založit r. většinou znamenalo postavit dům (Dt 25, 10). V moderní době se postavení ženy v rámci r. i mimo ni mění a její role jsou posilovány. Talmudická tradice klade značný důraz na harmonický rodinný život, všestrannou péči o děti i úctu dětí k rodičům, odvozovanou již z přikázání Desatera (Ex 20, 12; Dt 5, 16). R. je ohniskem rituálního života, který u většiny svátků i dalších náb. zvyklostí úzce provazuje rodinné obřady s veřejným kultem. Soudržnost židovské r. byla v dějinách judaismu rozhodujícím faktorem jeho reprodukce, který svým významem mnohdy přesahoval působení synagog či ješiv.

Viz též: rodina (JKI-K), rodina (JKI-I)

Dalibor Papoušek