rozkol (JKI-K)

rozkol Náb. hnutí v rus. pravosl. církvi ve 2. pol. 17. stol., které vedlo k oddělení staroobřadníků. R. byl v neposlední řadě reakcí na upevňování carské moci a na její spojení s církví, které vyvolávalo nespokojenost části duchovenstva i různých soc. vrstev společnosti (bojarů, rolnictva, kupců ad.). Moskevský patriarcha Nikon usiloval sjednotit rus. pravosl. církev po dogmatické i věroučné stránce s církví řeckou, a tím ji včlenit do celku vých. církví. Proto provedl 1653-1660 reformu, která upravila náb. i liturg. praxi a ujednotila knihy liturgické. (Místo dřívějšího Iesus se začalo psát Jisus, vedle tříramenného kříže byl uznáván i dvouramenný, znamení kříže se dělalo dvěma prsty místo třemi, zkrátila se délka trvání bohoslužeb apod.) Proti reformě a jejímu původci Nikonovi vystoupila část duchovenstva vedená protopopem Avvakumem i mnozí věřící, které nezastavily ani represe. Spor mezi stoupenci a odpůrci reformy byl 1666-1667 předmětem jednání moskevského círk. koncilu, který reformy schválil a tím vyvolal círk. r.

Viz též: schizma

Helena Pavlincová