salesiáni (JKI-K)

salesiáni (Societas Don Bosco; do 1946 Societas S. Francisci Salesii) Řeholní společnost zal. Janem Boskem v Turíně, která se věnovala kř. výchově a vzdělávání chudých a morálně i fyzicky zanedbaných chlapců. 1846 vznikla prvá oratoř a 1859 kongregace, pův. zamýšlená jako odnož ženské kongregace salesiánek (vizitantky) z poč. 17. století. Stanovy schválil Pius IX. 1874, nově byly upraveny 1947. Společnost sdružuje kněze a laické bratry, kteří jako patrona uctívají sv. Františka Saleského a zakl. Dona Boska, svatořečeného 1934. Skládají jednoduché sliby, jejich řeholní oděv se neliší od oděvu světských kněží; bratři laici se oblékají civilně. S. misijně působí v mnoha zemích světa a patří mezi nejrozšířenější kongegace. Nejvyšším představitelem s. je generální představený (superior generalis) se sídlem v Turíně; jednotlivé provincie vede inspektor (inspector provinciae), jednotlivé domy (zv. též koleje) ředitel. Řím. ústav s. povýšil Pavel VI. 1973 na papežskou univerzitu (Salesiana). Do čes. zemí přišli 1927 s Ignácem Stuchlým (1869-1953); první kolej vybudovali ve Fryštáku u Holešova, další následovaly brzy poté (mj. Ostrava, Brno-Žabovřesky, Praha-Kobylisy). Vznikaly chlapecké ústavy, formační domy pro přípravu budoucích s. i oratoře, zapojovali se do skautingu, Katolické akce a prázdninových táborů. Za 2. svět. války zabrali nacisté ústav ve Fryštáku a Štěpán Trochta (1905-1974), ředitel salesiánského ústavu v Praze-Kobylisích, byl odvlečen do koncentračního tábora. V 50.-90 letech 20. stol. byla veškerá řeholní činnost postavena mimo zákon, přesto tajně dál probíhala formace nových s. Po 1989 se budují ve větších městech salesiánské domy a střediska mládeže, provincii slouží nakladatelství Portál se specializací na pedagogickou a psychol. literaturu, od 1992 vyšší soc.-pedagogická a teol. škola Jabok, s. participují na vysílání Radia Proglas, atd.

Pod názvem Dcery Panny Marie Pomocnice (Figlie di Maria Ausiliatrice; salesiánky Dona Boska) založili 1872 Don Bosko a Marie Dominika Mazzarellová v severoital. Mornese ženský řád, jehož členky se věnují výchově dívčí mládeže. Hl. představená a její rada sídlí v Římě. Salesiánky pracují ve školách, internátech a domovech mládeže. Jejich spiritualita se opírá o modlitbu, práci, pokoru a snahu napodobovat život P. Marie. V čes. zemích působí od 1980, v současnosti mají domy v Praze, Brně a Hradci Králové. Za podpory Dona Boska vzniklo též laické Sdružení salesiánských spolupracovníků, které pomáhá šířit myšlenky hnutí.

Helena Pavlincová