Jom kipur (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jom kipur (hebr. Den smíření; v bibl. textech Jom ha-kipurim) Nejslavnostnější svátek žid. kalendáře. Připadá na 10. den měsíce tišri (září-říjen). Je jím ukončeno období 10 dnů pokání zahájené na žid. Nový rok (Roš ha-šana). Má ryze náb. charakter a není spojován s žádnou hist. událostí, jeho souvislosti s přírodním cyklem nejsou zcela vyjasněny. Popis oslav svátku v bibl. období se nachází v Lv 23, 26-32; 25, 9 a Nu 29, 7-11. Základem obřadů byly smírčí oběti za hříchy velekněze a jeho rodiny, kněží a lidu. Přes okázalost obřadů nepřesáhl však vliv J.k. v předexilní době okruh jeruzalémského chrámu a teprve po návratu z babylónského exilu se jeho dodržování rozšířilo i mimo Jeruzalém. Podoba svátku v této době je zachycena v traktátu Mišny Joma (Tento den, tzn. Den smíření). Jeho charakteristickým rysem se stal přísný půst, proto je v talmudických textech někdy označován jako „Velký půst“. Souč. podoba obřadů se vytvořila po zničení jeruzalémského chrámu (70 n. l.). Podle rabín. představ z této doby vrcholí na J.k. boží soud nad světem, který započal na Roš ha-šana. Jeho příznivý výsledek mají ovlivnit přísný půst, modlitby, pokání a konání dobrých skutků. Bohoslužby jsou zahajovány v předvečer J.k. obřadem Kol nidrej (Všechny sliby), jímž se obec usmiřuje s Bohem a ruší se všechny neuvážené sliby, které mu byly dány. Součástí liturgie J.k. je i předčítání bibl. pasáží popisujících tento den. Obřady končí bohoslužbou Ne’ila (Uzavírání bran) a troubením na šofar.

Viz též: svátky ročního cyklu, svátky (JKI-K), svátky (JKI-I)

Bedřich Nosek