utrakvismus (JKI-K)

utrakvismus (z lat. sub utraque specie – pod obojí způsobou) Husitské učení o tom, že i laikové, stejně jako kněží, mají přijímat svátost oltářní (eucharistii) pod způsobou chleba a vína. Přesvědčení, opřené o círk. autority, krystalizovalo na přelomu 14. a 15. stol. a jako první je jasně formuloval 1414 Jakoubek ze Stříbra. J. Hus nenaléhal na zavedení přijímání podobojí, ale přes odsouzení kalicha na koncilu v Kostnici (1415) trvali Husovi stoupenci na zavedení této praxe. Přijímání z kalicha hájili jak radikální táborité, tak umírněná frakce zv. kališníci (calix – kalich). Přijímání pod obojí způsobou laiky bylo povoleno tzv. kompaktáty z 1433, která (třebaže 1462 papežem Piem II. zrušena) byla dodržována i v 16. stol. Později se utrakvisté opřeli o Augsburské vyznání víry, vypracovali tzv. Českou konfesi (1575) a Majestátem Rudolfa II. (1609) se domohli úplné samostatnosti.

Pavel Spunar