duše (JKI-J)

duše V bibl. dobách byla d. (hebr. nefeš) chápána jako životní princip úzce spojený s tělem (hebr. basar), s nímž se nepojily negativní konotace. Člověk byl pojímán jako celistvá bytost stvořená Bohem, který zformoval lidské tělo a vdechl do něj život podle svého obrazu. Existovala ovšem víra v pasivní přežívání stínového odrazu člověka v podzemní říši (še’ol), která připomíná mezopotamské pojetí postmortality známé z Eposu o Gilgamešovi. Panovalo také přesvědčení, že d. spravedlivých jsou spojeny ve svazku živých u Jahva, a tak přetrvávají v jeho paměti. Lidskou d. jako separovanou a po smrti těla přežívající jednotku pojímali podle Josepha Flavia esejci. Převažovala však kolektivní eschatologie. Konečný cíl lidské existence byl spatřován ve zmrtvýchvstání spojeném s posledním soudem. Souběžně s tím se prosazovala také individuální eschatologie spočívající v přesvědčení o posmrtném životě jednotlivé d. bezprostředně po zániku těla. V judaismu však není věroučně rozhodnuta otázka, co existuje mezi individuální smrtí člověka a konečným zmrtvýchvstáním. Názory jsou proto značně různorodé, včetně učení o převtělování, které zastává kabala. – Žid. filosofie se opírala podle zaměření toho či onoho autora o platonské nebo aristotelské pojetí d. a jejich klasifikaci duševních mohutností. Plně však přihlížela také k bibl. pojetí d. jako božího prvku, který Bůh vdechl do hmotného těla. Za nejvyšší byla považována d. rozumová, která je nesmrtelnou boží částí v člověku, přijímající individuální odměnu či odplatu. Averroistická teorie monopsychismu, uznávající jen kolektivní přežívání psychiky lidstva, se proto příliš nerozšířila. – Učení o d. podrobně rozpracovala také kabala rozeznávající 3-5 duševních kategorií. Nejnižší, prenatální kategorií je d. vitální (hebr. nefeš), se kterou se rodí každý člověk. Ostatní d. (hebr. ru'ach, nešama, příp. chaja, jechida) sestupují do nitra člověka z vyšších duch. sfér v případě, že si je skutečně zaslouží. D. tedy preexistují, sestupují do těl ze sefirotických světů (sefíra) a posléze se do nich zase navracejí, většinou ve složitém procesu převtělování (gilgul).

Viz též: duše (JKI-K), duše (JKI-I)

Vladimír Sadek