půst (JKI-I)

půst (arab. saum, sijám) Jeden z pěti sloupů víry, demonstrace odevzdanosti do vůle boží. Existuje řada krátkých účelových půstů, nejznámější je však třicetidenní p. v měsíci ramadánu (kalendář). Islám. p. navazuje víc na staletou lékařskou praxi semitských civilizací než na snahy islám. autorit vynucovat si důkaz pravověrnosti cestou tělesného odříkání. Muhammadovi neúspěšní předchůdci v hlásání jedinosti boží (káhinové a hanífové, proroci arabští) přijali rituální p. od Židů a křesťanů. Také Muhammad zapojil p. do svého učení až po hidžře (622), aby si v Medíně naklonil tamější žid. kmeny. Teprve když posílil své postavení, změnil formu p. a rozšířil ho na celý ramadán. P. začíná kolektivní modlitbou a lidovými veselicemi za soumraku posledního, 29. dne předešlého měsíce ša‘bán. Povinnost p. se vztahuje na práv. plnohodnotné (dospělé a mentálně zdravé) muslimy s výjimkou nemocných, cestujících a těhotných žen. Ti jsou osvobozeni podmíněně, neboť korán a právní věda stanoví přesně, kdy je třeba p. nahradit. P. se dodržuje od úsvitu do západu slunce. Tehdy se mají věřící vyvarovat neshod, násilí, neslušných řečí a pohlavního styku. Některé práv. mazhaby zakazují nejen kouření, žvýkání tabáku a pití vody či kávy, nýbrž i polykání slin. Za úsvitu se má vyslovit předsevzetí (nija). Člověk se má během dne chovat bohabojně a má konat dobro. Pozře-li třeba jen sousto, je to závažné porušení práv. norem (harám). Právo je hodnotí jako bezbožnost a trestá je. Kromě zemí, kde se šarí‘a uplatňuje v plném nebo částečném rozsahu, se dnes s podobnými sankcemi nesetkáme. Porušování p. na veřejnosti je však dodnes téměř vyloučeno. Rovněž jinověrci v muslim. prostředí se mají o ramadánu chovat diskrétně. P. končí každý den za soumraku a nastává iftár. Součástí ramadánu (svátky) jsou pak noční rodinné slavnosti. Dříve počátek a konec p. ohlašovaly výstřely z děl a pouliční bubeníci. Dnes jsou tyto časy přesně stanoveny na základě astronomických údajů vyhlašovaných ve sdělovacích prostředcích. P. končí prvého dne následujícího měsíce šawwál (arab. íd al-fitr). V současných poměrech je dodržování p. všemi obyvateli nemožné vzhledem k chodu hospodářství a bezpečnosti státu. Určité profesní skupiny obyvatelstva jsou z povinnosti p. vyjmuty.

Viz též: půst (JKI-J), půst (JKI-K)

Miloš Mendel