svátosti (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

svátosti (lat. sacramenta) Liturg. úkony, které věřícím údajně zprostředkovávají boží milost. Podle Augustina jsou s. „viditelné znaky neviditelné milosti“ nebo „znaky posvátných věcí“. V římkat. církvi na základě dělení Petra Lombardského a Tomáše Akvinského rozeznáváme sedm s., které byly potvrzeny tridentským koncilem (1545-1563): křest, biřmování, eucharistie (svátost oltářní), pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství. Sedm s. pokládá tridentský koncil za instituci ustavenou Kristem. Přesto se vedou o ně mezi teology spory, které se dotýkají zejm. s. biřmování, pomazání nemocných a manželství. Největšího významu požívají s. křtu a eucharistie, protože jsou doloženy už v evangeliu (Mt 28, 19; 26, 26-29); uznávají je i protest. církve (protestantismus; výjimkou jsou mj. kvakeři a Armáda spásy, které s. zcela zavrhují). V pravoslaví se s. tradičně označují pojmem tajina.

Pavel Spunar