zákon (JKI-K)

zákon Soubor kultovních norem a předpisů obsažený v Pěti knihách Mojžíšových (hebr. Tóra, řec. Pentateuch). Prvotní křesťanství, vyrůstající na půdě Palestiny, žid. pojetí z. původně převzalo, rigorózní požadavek jeho dodržování však vyvolal už v pol. 1. stol. závažný konflikt v pojetí misie. Zatímco židokř. směr, vycházející z palestinského prostředí a reprezentovaný zejména Jakubem, bratrem Páně, trval na universální závaznosti z., helénistický směr, vyrůstající z žid. diaspory a reprezentovaný zejména Pavlem z Tarsu, prosazoval názor, že křesťané nežid. původu (pohanokřesťané) na rozdíl od křesťanů žid. původu (židokřesťanů) nejsou z. vázáni. Pavlova teologie ospravedlnění prostou vírou v Ježíše Krista, nikoliv skutky z., nejenže vyšla vstříc konvertujícím pohanům, pro které řada ustanovení z. byla nepřijatelná (obřízka), ale zároveň otevřela cestu kosmopolitnímu pojetí křesťanství. Raná církev, která se po žid. válkách (66-70, 132-135) definitivně rozešla s judaismem, posléze převzala státní ideu impéria opírající se o řím. právo a postupně ji modifikovala do podoby kanonického práva.

Viz též: halacha (JKI-J), Tóra (JKI-J), zákazy (JKI-I)

Dalibor Papoušek