wahhábíja (JKI-I)

wahhábíja Reformistické hnutí ze 40. let 18. stol. ve stř. Arábii. Zakl. Muhammad Ibn Abd al-Wahháb (1703-1792) získával stoupence (muwahhidún – vyznavači jedinosti Boha, unitáři) z řad beduínských kmenů. Vyzýval k boji proti úpadku islámu, zejm. novotám právní vědy a všem podobám lidového islámu (světci). Obrodu islámu viděl v návratu ke koránu a tradici. Takto chápaná šarí‘a, teoreticky obohacená o postuláty rigidního mazhabu Ibn Hanbala a učení Ibn Tajmíji, měla zajistit návrat k ideálu obce věřících a posílení dár al-islám. Princip přísného monoteismu hájil ustanovením, že na území vlády w. se uctívání svatých, pouti k jejich jejich hrobům (zijára), pohanských model (idolatrie), ší‘itských mučedníků a kř., resp. žid. proroků trestá smrtí. Zakázáno bylo i zmiňovat proroka Muhammada v modlitbě, mystické praktiky (bratrstva mystická, mystika, zikr), přednost se dávala kolektivní modlitbě pod vedením spolehlivého imáma. 1744 Muhammad Ibn Abd al-Wahháb uzavřel spojenectví s emírem oázy Dir‘íja v Nadždu Muhammadem Ibn Sa‘údem, který se stal vojensko-polit. vůdcem hnutí. W. sjednotila stř. Arábii a zažila v 19. stol. opětnou renesanci, kdy vedla boj s Osmanskou říší o Hidžáz. Protagonisté wahhábovské reformace vyplenili Husajnovu hrobku v Karbalá (ší‘a), bořili hrobky svatých, pronásledovali dervíše a stoupence mystických řádů, ničili uctívané stromy, potírali kmeny, jejichž šajchové inklinovali k provozování magie apod. Po různých peripetiích se dědici w. etablovali pod vedením sa‘údského rodu, 1926 založili Saúdskou Arábii. W. jako základ státní ideologie saúdského režimu platí dodnes (korán jako ústava, šarí‘a plně uplatněna v praxi). Idejemi rané w. se inspirovala sanúsíja a mahdíja, ačkoli právě ony propojily rigidně pojatou jedinost boží s mystikou. Ideje w. byly populární i na indickém subkontinentě. Název w. ve 20. stol. přijímají některá radikální hnutí ve snaze upozornit na svou doktrinární ryzost.

Miloš Mendel