půst (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

půst (hebr. ta’anit, nebo com) Úplné zdržení se jídla a pití po dobu jednoho dne, které si jednotlivec nebo společenství ukládají jako součást pokání, jako podporu prosebných modliteb nebo jako součást smutečních zvyklostí. V posledním případě byl (zejm. v bibl. době) doprovázen symbol. akty, např. oblečením šatu z hrubé látky, sypáním popela na hlavu ap. Četné zmínky o p. při různých příležitostech (válečná tažení, smutek při úmrtí význ. osobností ap.) se nacházejí již v bibl. textech. V pobibl. literatuře jsou často zmiňovány osobní p. jednotlivých učenců. Téměř vždy se držel p. při úmrtí rodičů nebo význ. učitelů. Chasidé se staví proti přílišnému ukládání p., protože přinášejí zkormoucenost mysli, která je překážkou služby Bohu, naopak kabalisté prosazují zásadu, že za každý spáchaný hřích je třeba držet p. spojený ještě s dalším odříkáním. Halacha rozlišuje mezi veřejným p. (ta’anit cibur) a mezi soukromým p. jednotlivce (ta’anit jachid). Od veřejných p. jsou osvobozeni nemocní, nezletilí a těhotné ženy. Nejpřísnější veřejný p. se drží na Jom kipur (od západu slunce jednoho dne do západu slunce druhého dne). Dalšími veřejnými postními dny žid. kalendáře jsou Asara be-tevet (p. 10. dne měsíce tevetu, připomínka začátku obléhání Jeruzaléma), Šiv’a asar be-tamuz (p. 17. dne měsíce tamuzu, připomínka prolomení hradeb Jeruzaléma), Ta’anit Ester (v předvečer svátku Purim, připomínka třídenního p., který držela Ester), Tiš’a be-av (p. 9. dne měsíce avu, připomínka zničení jeruzalémského chrámu) a Com Gedalja (p. Gedaljův, připomínka zavraždění stejnojmenného místodržitele Judska jmenovaného Babylóňany). Také postní dny vyhlašované za zvl. okolností, jako je mimořádné sucho, epidemie ap., jsou považovány za veřejné postní dny. Nejčastěji drženými soukromými p. jsou ta’anit chalom (p. z důvodu nepříznivého snu), p. v době jarcajtu (výročí úmrtí blízkých příbuzných) a p. ženicha a nevěsty před uzavřením manželství. Rozšířeným zvykem mezi zbožnými Židy je p. na Jom kipur katan (v předvečer nového měsíce jako obdoba půstu na Jom kipur). O problematice p. pojednává traktát Ta’anit Mišny a Talmudu. Naproti tomu tzv. Megilat ta’anit (Svitek půstů) uvádí naopak dny, během nichž jsou p. zakázány.

Viz též: půst (JKI-K), půst (JKI-I)

Bedřich Nosek