atributy svatých (JKI-K)

atributy svatých Konvenční symboly sloužící k identifikaci zobrazovaných světců v rámci kultu svatých. Kř. ikonografie rozeznává a. všeobecné, označující kteréhokoliv světce (nimbus, kříž atd.), druhové, vymezující určitou skupinu (kniha jako a. apoštolů, evangelistů, biskupů a zakladatelů círk. řádů; palmová ratolest jako a. mučedníků; lilie jako a. panen; mitra a berla jako a. biskupů; krucifix a lebka jako a. kajícníků atd.) a a. individuální, odkazující zpravidla na jméno svatého (např. ovce, lat. agna, jako a. sv. Anežky, lat. Agnes) nebo důležitou událost jeho života (např. stigmata jako a. sv. Františka z Assisi), často také na způsob jeho mučednické smrti (kolo jako a. sv. Kateřiny, rošt jako a. sv. Vavřince atd.). Identifikace svatých pomocí a. se uplatnila zejména v záp. křesťanství, kdežto vých. křesťanství dalo spíše přednost identifikaci pomocí nápisů nad hlavami světců. Zásadní význam pro rozvoj a.s. měla patrně heraldika těšící se ve středověku všeobecné oblibě a gotická symbolika rozvinutá zvláště ve franc. katedrálách. Ustálení tradičních a.s. umožnilo propojení kultu svatých se zájmy římkat. církve, která na základě nových kanonizací současně rozšiřovala a upevňovala i kánon a.s.

Dalibor Papoušek